Informace subjektu údajů v souvislosti s ochranou osobních údajůSprávce osobních údajů:


IRD Distribuce, s. r. o.
se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 1658/11, Praha 3 - Vinohrady, PSČ 130 00
IČO: 288 86 917
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151156

(společnost IRD Distribuce, s. r. o. bude dále označována jako „Společnost“)

Kontaktní údaje Společnosti
telefon +420724582039, e-mail info@irddistribuce.cz, odpovědná osoba Alena Žáčková
Společnost je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) správcem osobních údajů fyzických osob, s niž je ve smluvním vztahu, které jsou ve smyslu Nařízení považovány za subjekt údajů (dále též „Subjekt údajů“).

Obecné poučení

Společnost osobní údaje Subjektu údajů zpracovává zejména pro účely předsmluvních jednání a pro účely výkonu práv a plnění povinností v souvislosti se smluvním vztahem uzavřeným mezi Společností a Subjektem údajů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je nezbytnost zpracování pro účely:

- splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje (zejména v oblasti daňové a účetní agendy);
- plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a Subjektem údajů;
- oprávněných zájmu Společnosti.


Oprávněným zájmem Společnosti je výkon práva na ochranu majetku před protiprávním jednáním třetích osob, jakož i ochrana majetku a zdraví zaměstnanců a návštěvníků prostor Společnosti.

Příjemci osobních údajů Subjektu údajů mohou být:

- orgány státní správy vykonávající působnost v oblasti finanční správy;
- externí subjekt zpracovávající účetní a daňovou agendu, správce IT, příp. daňoví a právní poradci.


Osobní údaje budou Společností zpracovávány manuálně i automatizovaně a osobní údaje mohou být zpracovávány třetí osobou – zpracovatelem na základě pokynu Společnosti jakožto správce osobních údajů. K osobním údajům budou mít přístup pověření pracovníci Společnosti a dále externí subjekt zpracovávající účetní a daňovou agendu, správce IT, příp. daňoví a právní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí.

Kritérii pro stanovení doby uložení osobních údajů Subjektu údajů ze strany Společnosti jsou:

- okamžik vypořádání veškerých nároků ze smluvního vztahu mezi Společností a Subjektem údajů, nebo
- okamžik uplynutí doby, po kterou je Společnost podle příslušných ustanovení právních předpisů uchovávat/archivovat osobní údaje,


podle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

Zasílání obchodních nabídek

Pokud při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později neodmítne Subjekt údajů zasílání nabídek, mohou být kontaktní údaje použity pro zasílání nabídek e-mailem, textovou zprávou nebo jinými elektronickými prostředky. Tyto nabídky se budou týkat produktů a služeb prodávaných a nabízených Společností. Zasílání těchto nabídek lze odmítnout.

Zvláštní poučení o provozování kamerového systému

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení tímto Společnost v níže uvedených intencích informuje Subjekt údajů o provozování kamerového systému ve vymezených prostorech Společnosti.

Hlavním účelem provozování kamerového systému a pořizování záznamů je ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti (všeobecná ochrana majetku Společnosti, ochrana před krádeží, před zneužitím).

Zásady provozování kamerového systému:

a. Jednotlivé kamery jsou umístěné ve (vstupních prostorách/na recepci/ na chodbách atd.).
b. Záznamy kamerového systému jsou Společností uchovávány po dobu 20 dnů, což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, krádeže apod.
c. Kamerový systém je Společností využíván pouze ve veřejných prostorách Společnosti.
d. Všechna monitorovací zařízení včetně záznamu z kamerového systému musí být chráněna před přístupem neoprávněných osob, před zničením či zneužitím celého systému nebo záznamů.
e. K ovládání kamerového systému a přístupu k záznamům je oprávněn pouze Jiří Šnýdr s tím, že záznam bude v případě incidentu předložen pouze orgánům činným v trestním řízení (nestanoví-li či neumožní-li příslušné právní předpisy jinak).
f. O přístupu k záznamům kamerového systému je třeba pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.
g. Prostory, které jsou Společností monitorovány, musí být označeny zřetelným nápisem umístěným v monitorované místnosti nebo před ní.


Poučení o právech Subjektu údajů

Subjekt údajů:

- požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům, které se ho týkají;
- požadovat opravu, výmaz, případně omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají;
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají;
- na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají;
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, IČO: 708 37 627.V Praze dne 25.5.2018

  
 

 
Košík
0 položek
0

 

 

  
 
 


 


 
Přihlášení
 
 
 

 

 

Technické řešení © 2024 CyberSoft s.r.o.   Nastavení souborů cookie