Všeobecné obchodní podmínky společnosti IRD distribuce, s.r.o.
vstupující v platnost od 02/2020


Čl. I.

Platnost a rozsah užití


 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran v obchodním styku společnosti IRD distribuce, s.r.o., se sídlem nám.Jiřího z Poděbrad 1658/11, Praha 3, PSČ: 130 00 IČ: 28886917 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151156, dne 12.května 2009 (dále jen „Prodávající“), a jejími obchodními partnery jak právnickými tak i fyzickými osobami podnikajícími na základě živnostenského listu ( dále jen „ŽL“),(dále jen „Kupující“).
 2. Smluvní vztahy, v nichž Prodávající vystupuje jako dodavatel a/nebo zhotovitel se uskutečňují na základě Rámcové smlouvy o obchodní spolupráci (dále jen též „RS“), jednotlivými kupními smlouvami/objednávkami a těmito VOP.
 3. Tyto VOP jsou uveřejněny na internetu na adrese www.irdcz-shop.cz a dále jsou k dispozici v sídle společnosti (prodávajícího) v jejím prodejním oddělení.
 4. Uvedené VOP mají přednost před veškerými jinými obchodními podmínkami, zvláště pak jakýmikoli obchodními podmínkami Kupujícího. Jiné obchodní podmínky než tyto nemohou být na obchodní vztah, který se řídí těmito VOP, použity, a to ani v případě, že proti nim Prodávající výslovně nic nenamítl.
 5. Odchylky od nich jsou platné a účinné jen tehdy, jsou-li v písemné podobě sjednány smluvními stranami.
 6. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím je možné uskutečňovat i bez uzavřené RS. To je možné v případě okamžité dodávky při zaplacení v hotovosti v sídle společnosti (prodávajícího) v jejím prodejním oddělení nebo při zaslání dodávky na dobírku.

Čl. II.

Rámcová smlouva o obchodní spolupráci


 1. Nezbytným předpokladem pro uzavření obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím je vyplnění registračního formuláře (dále též jen „RF“) Zájemce uvede úplné údaje o společnosti a přiloží kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 5 pracovních dnů.
 2. Kupujícím vyplněný RF předložený spolu s přílohami prodávajícímu je považován za návrh kupujícího na uzavření obchodního vztahu s prodávajícím. Za přijetí návrhu kupujícího se považuje zaslání potvrzené Rámcové smlouvy o obchodní spolupráci zpět prodávajícím. Obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím je navázán uzavřením a podepsáním Rámcové smlouvy o obchodní spolupráci oběma smluvními stranami. Dnem účinnosti uvedené smlouvy se stává kupující obchodním partnerem prodávajícího.
 3. Kupující je povinen neprodleně informovat prodávajícího o všech relevantních změnách v údajích uvedených v registračním formuláři nebo v pozdějších oznámeních, zejména pokud jde o sídlo společnosti/podnikatele a dodací adresy, změnu osob oprávněných jednat za společnost, telefonické, faxové a e-mailové spojení. Pro prodávajícího jsou závazné poslední údaje oznámené kupujícím. V případě nesplnění informační povinnosti dle předchozí věty přechází na kupujícího povinnost nahradit náklady a vzniklé škody, které prodávajícímu vzniknou z důvodu neoznámení změny údajů.

Čl. III.

Nabídka, objednávka, uzavření kupní smlouvy


 1. Jednotlivé kupní smlouvy sjednávají prodávající a kupující formou samostatných objednávek kupujícího. V kupní smlouvě musí být specifikován druh a množství objednaného zboží.
 2. Podmínkou nákupu je odeslání řádně vyplněné objednávky prostřednictvím web. portálu, e-mailem, faxem, písemně, telefonicky nebo osobně.
 3. V nezbytných případech může prodávající dle svého uvážení a bez uvedení důvodu žádat objednávku, nebo její potvrzení písemně.
 4. Kupující odpovídá za správnost údajů v objednávce uvedených.
 5. Nákresy, vyobrazení, míry, váhy a ostatní údaje v objednávce či v jejím potvrzení se považují pouze za orientační hodnoty a nepředstavují v žádném případě ujištění o vlastnostech dodávaného zboží, ledaže jsou písemně výslovně označeny jako závazné vlastnosti zboží.
 6. Vedlejší dohody nebo ústní ujištění nad rámec těchto Všeobecných obchodních podmínek či objednávek a jejich potvrzení učiněná vůči kupujícímu zaměstnancem prodávajícího neoprávněným za prodávajícího jednat, prodávajícího nezavazují.

Objednávky lze zasílat a doručovat na níže uvedené kontaktní adresy:
 • webový portál (dále jen též „ WP“) www.irdcz-shop.cz
 • e-mailem info@irddistribuce.cz
 • písemně nebo osobně na adrese prodávajícího: IRD distribuce, s.r.o., U Trati 3134/36a , Praha 10, 100 00

Čl. IV.

Kupní cena


 1. Základní obchodní ceník je k dispozici na www.irdcz-shop.cz
 2. Každý kupující bude zařazen do cenové kategorie na základě množstevního odběru zboží. Cenové kategorie budou určeny individuálně na základě rozhodnutí prodávajícího. Ceníky jednotlivých kategorií jsou majetkem prodávajícího, nejsou dostupné a nebudou volně distribuovány.
 3. Nákupní ceny podle obchodních podmínek kupujícího jsou po přihlášení kupujícího k dispozici na www.irdcz-shop.cz
 4. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat další poplatky spojené s objemovou výší objednávky a logistickými náklady. Výše jednotlivých příplatků jsou uvedené na www.irdcz-shop.cz
 5. V případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení objednávky s oznámením, že zboží není v době objednání na skladu, bude kupní cena takového zboží účtována dnem podle cen platných v okamžiku objednávky.
 6. Má-li prodávající důvodné pochybnosti o schopnosti kupujícího uhradit kupní cenu či zálohy na ni, a neposkytne-li kupující jinou, pro prodávajícího akceptovatelnou jistotu, je prodávající oprávněn požadovat zajištění závazku kupujícího uhradit včas své závazky tím, že kupující vystaví na řad prodávajícího vlastní blankosměnku, bez protestu, avalovanou osobou oprávněnou jednat jménem kupujícího. Prodávající je povinen po uhrazení závazku zajištěného směnkou tuto směnku zničit nebo vrátit kupujícímu. Prodávající je oprávněn směnku uplatnit k zaplacení, popř. na základě ní žalovat u soudu pouze v případě, že kupující bude v prodlení s placením svých splatných závazků. Prodávající je oprávněn a povinen směnečnou sumu vyplnit podle aktuální výše závazku kupujícího vůči prodávajícímu vyplývajícího z této smlouvy a vyplnit datum, k němuž je výše závazku vypočtena, jinak odpovídá za veškeré škody z toho vzniklé.
 7. Cena zboží může být jednostranně měněna ze strany prodávajícího v návaznosti na změnu ceníků prodávajícího a výrobců po dobu platnosti této rámcové smlouvy s ohledem na situaci na trhu se zbožím, které je předmětem této smlouvy; cena zboží, na které již byla uzavřena kupní smlouva se však nemění.
 8. V případě, že kupující bude v prodlení se splněním svého peněžitého závazku, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky.
 9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody.
 10. Kupující se dále zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu, a to zejména za poskytnuté právní služby advokáta, notáře, soudního exekutora, vynaložené soudní a správní poplatky apod..
 11. Kupující se dále zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s pojištěním pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu.
 12. Ujednání obsažená v tomto článku smlouvy jsou platná, účinná a pro smluvní strany závazná i v případě zániku této smlouvy.

Čl. V.

Platební podmínky


Formy úhrady kupní ceny dle jednotlivých objednávek a kupních smluv:
 1. Platba předem
  1. platba předem je realizována na základě zálohového účetního dokladu (faktury) vystavené prodávajícím. Číslo zálohového dokladu se použije jako variabilní symbol úhrady. Je-li objednané zboží k dispozici na skladě, je kupujícímu zaslán do jednoho pracovního dne od potvrzení jeho objednávky zálohový doklad, který slouží jako výzva k úhradě kupní ceny. Ve všech případech pro platba předem platí, že odběr zboží kupujícím je možný až poté, co bude částka ve výši kupní ceny připsána na účet prodávajícího. Po uskutečněném zdanitelném plnění je zákazníkovi zaslán řádný daňový doklad,
  2. pouze na základě zvláštních písemných dohod může prodávající akceptovat i jiné potvrzení o provedení platby předem, například originál výpisu z bankovního účtu kupujícího s uvedenou platbou. Pokud není platba provedena ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky kupujícímu, má se na mysli pokud prodávající nemůže s částkou po uplynutí této lhůty nakládat, považuje se objednávka za zrušenou a není pro prodávajícího závazná,
 2. Platba na dobírku přepravní službě,
  1. platba na dobírku je realizována dle předchozího ujednání s prodávajícím. Před převzetím zásilky od přepravní společnosti po její vizuální kontrole provede kupující platbu přepravci.
 3. Platba dle platebních podmínek Kupujícího (obchodní limit, prodloužená splatnost)
  1. platby s prodlouženou splatností daň.dokladu se provádějí dle platebních podmínek kupujícího (obchodní úvěr). Platební podmínky jsou stanoveny na základě ekonomických ukazatelů kupujícího, pozitivních referencí na trhu, platební morálky a případné možnosti zajištění (ručení) pohledávek,
  2. dodávky dle platebních podmínek mohou být uskutečněny jen tehdy, není-li kupující v prodlení s platbami svých předchozích závazků vůči prodávajícímu,
  3. kompletní informace o platebních podmínkách nalezne kupující na webovém portálu www.irdcz-shop.cz nebo je získá telefonicky v sídle prodávajícího a to v oddělení prodeje,
  4. závazné platební podmínky (splatnost) a kupní cena jsou uvedeny na každém daňovém dokladu,
  5. je-li kupující v prodlení s platbami, má prodávající právo na uplatnění smluvního úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky (faktury) za každý den prodlení nebo na zrušení obchodního úvěru.
 4. Obchodní úvěr lze snížit/zrušit na základě negativních ekonomických výkazů, při porušení dobrých obchodních mravů nebo negativních informací na trhu.
 5. V případě zrušení obchodního úvěru z důvodu insolventnosti kupujícího má prodávající právo postupovat následujícím způsobem:
  1. zrušit veškeré objednávky kupujícího a následně nerealizovat žádné nové objednávky,
  2. všechny pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají okamžitě splatnými, jakmile kupující nedodrží podmínky vyplývající z obchodního vztahu s prodávajícím, nebo pokud se stanou známými okolnosti, které jsou schopny snížit úvěrovou důvěryhodnost kupujícího (zejména zastavení plateb i jiným osobám, podání návrhu na prohlášení konkursu, návrhu na likvidaci či vyrovnacího řízení). V těchto případech je prodávající oprávněn dosud neprovedené dodávky zadržet a provést je pouze proti platbě předem nebo při poskytnutí zajištění, které je prodávajícím schválené,
  3. má-li kupující vůči prodávajícímu dosud nesplacené závazky, má prodávající právo započíst provedené platby na tyto nesplacené závazky kupujícího. V případě, že prodávajícímu již vznikly s plněním náklady či nárok na úroky z prodlení, je oprávněn použít peněžní prostředky nejprve na náklady, poté na úroky z prodlení a nakonec na kupní cenu zboží. Za tímto účelem je prodávající oprávněn a zplnomocněn provést příslušný zápočet. Kupující o tom musí být písemně informován,
  4. v případě fakturace v cizí měně je kupující povinen uhradit částku v cizí měně uvedenou na daňovém dokladu na příslušný účet prodávajícího pro platbu v cizí měně, uvedený na daňovém dokladu plus bankovní poplatky. V případě připsání rozdílné částky nižší o bankovní poplatky, prodávající přefakturuje tento rozdíl přepočtený na Kč kupujícímu a ten se zavazuje jej uhradit.

Čl. VI.

Dodací podmínky


 1. Není-li v kupní smlouvě výslovně sjednán závazný termín dodací lhůty prodávajícího, je dodací lhůta pouze orientační a prodávající zašle kupujícímu avízo k převzetí zboží a kupující se zavazuje bez odkladu po obdržení avíza zboží převzít. V případě sjednání závazné dodací lhůty však takto sjednaná dodací lhůta počne plynout den následující po dni dodání zboží prodávajícímu jeho dodavatelem. Pro takový případ sjednávají účastnící, že jde o okolnost vylučující odpovědnost prodávajícího za včasné dodání zboží. Kupující je srozuměn s tím, že v takovém případě není prodávající v prodlení s povinností dodat zboží v daném termínu a kupujícímu nevzniká právo na náhradu škody, slevu z kupní ceny a nemá právo od kupní smlouvy odstoupit zcela ani částečně.
 2. V takovém případě je však prodávající povinen informovat kupujícího o předpokládaném termínu dodání zboží dodavatelem prodávajícímu. Pokud kupující neakceptuje pravděpodobný termín dodání zboží prodávajícím Kupujícímu, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
 3. Dodací lhůta neběží po dobu, po kterou je kupující v prodlení s plněním svých smluvních povinností.
 4. Prodávající je po předchozím souhlasu kupujícího oprávněn k částečným dodávkám zboží. Každá částečná dodávka zboží je považována za samostatnou dodávku.
 5. Je-li dodávka zboží realizovaná prostřednictvím služby dopravce, potvrdí kupující převzetí zboží na přepravní list dopravce. Toto potvrzení má stejné účinky jako potvrzení dodacího listu.
 6. Zboží bude dodáno kupujícímu smluvní přepravní službou do 24hod od objednání, za předpokladu, že kupující objedná zboží do 16.30 hod. Nedodrží-li kupující termín objednání zboží, nebude možné garantovat termín dodání do 24 hodin. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny přepravní služby, o které však musí být kupující informován prodávajícím před sjednáním přepravní služby
 7. Prodávající účtuje u zboží zasílaného přepravcem balné ve výši Kč 120,-
 8. Prodávající účtuje přepravné, které hradí kupující u dodávek zboží do výše Kč 8.000,- nad tuto částku je dopravné hrazeno dodavatelem.

Čl. VII.

Prodlení Kupujícího s převzetím zboží


 1. V případě, že kupující nepřevezme zboží v termínu dodání zboží nebo na výzvu prodávajícího kupujícímu k převzetí zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady (škody), které mu takto vznikly.
 2. Pokud kupující nepřevezme zboží, jehož kupní cena byla prodávajícímu zaplacena, po dobu delší než 3 pracovních dnů po termínu dodání, jež mu byl oznámen, je prodávající oprávněn uskladnit takové zboží na nebezpečí a náklady kupujícího. Prodávající může k tomu využít i externí sklad.
 3. Během trvání prodlení kupujícího s převzetím zboží je prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu jako náhradu vzniklých skladovacích nákladů skladné ve výši 2% kupní ceny. Maximální doba skladování je však 30 dnů.
 4. Po uplynutí uvedené maximální skladovací doby má prodávající právo zboží odeslat kupujícímu na jím udanou dodací adresu na jeho náklady a nebezpečí. Prodávající může v takovém případě využít přepravní služby a účtovat kupujícímu cenu této služby podle platného ceníku „Cenová ujednání a dodací podmínky“.

Čl. VIII.

Množství zboží


 1. Zjevné rozdíly v množství musí být písemně oznámeny prodávajícímu nebo přepravci ihned při převzetí zboží. Skryté rozdíly potom během 7 dnů po převzetí zboží. Převzetí zboží přepravcem platí jako důkaz množství a bez vadnosti balení a nakládky.
 2. Každá dodávka zboží se považuje za kompletní a úplnou, pokud obsahuje kupujícím objednané množství a, dodací list a fakturu.
 3. Jsou-li úkony směřující k uzavření kupní smlouvy činěny alespoň z části ústní formou, je podpis kupujícího na dodacím listu potvrzením, že zboží uvedené na dodacím listu odpovídá objednávce kupujícího čímž je dodací list smluvními stranami považován za řádnou kupní smlouvu a kupující nemá výhrady k uvedeným cenám zboží, které jsou v souladu s ceníkem.

Čl. IX.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží


 1. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího dnem úplného uhrazení celkové kupní ceny dle daňového dokladu (faktury) prodávajícího. Do okamžiku přechodu vlastnického práva je kupující povinen umožnit prodávajícímu na základě jeho výzvy bez jakéhokoliv omezení a podmínek odebrat zpět neuhrazené zboží. Pokud je kupující v prodlení s neuhrazenými závazky po splatnosti déle jak 3 dny má prodávající právo odebrat zboží u kupujícího, ale i třetích osob, včetně překonání překážek za použití přiměřené svémoci. Prodávající má v takovém případě právo zveřejnit tuto skutečnost ve veřejně přístupných registrech dlužníků a informovat třetí osoby o špatné platební morálce kupujícího.
 2. Přechod nebezpečí škody na zboží řeší dodací podmínky uvedené v rámcové smlouvě viz. Čl III.
 3. Porušení podmínek ze strany kupujícího vyplývajících z předchozích ustanovení se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy a prodávající může pro tento případ odstoupit od smlouvy.
 4. Prodávající je rovněž oprávněn v případě, že kupující je v prodlení s úhradou svých splatných závazků po dobu delší než 15 dní:
  - odstoupit od rámcové i dílčí kupní smlouvy
  - zrušit dohodnutou slevu u dílčích kupních smluv, které nebyly zcela uhrazeny a dodatečně fakturovat částku do plné výše kupní ceny, případně uplatnit zadržovací právo podle § 175 občanského zákoníku.

Čl. X.

Práva z vad zboží


 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po přechodu nebezpečí škody. Je-li zboží dodáváno formou odeslání prodávajícím kupujícímu, je tento povinen prohlédnout zboží ihned poté, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Prodávající nemá povinnost kupujícímu předvést funkčnost zboží.
 2. Kupující je povinen neprodleně informovat prodávajícího o zjevných vadách zboží (reklamaci) a to ihned poté, co provedl prohlídku zboží nebo poté kdy takovou prohlídku měl provést. To platí i pro případ záruky na jakost zboží.
 3. Odpovědnost prodávajícího z titulu vad na zboží se řeší v souladu s ustanoveními Obchodního Zákoníku v platném znění. Podmínky záruky jsou uvedeny na daňovém dokladu.
 4. Prodávající se zavazuje plnit tuto smlouvu ve sjednaném rozsahu a ve sjednané době. Dodržení doby plnění závisí od poskytnutí řádné a včasné součinnosti ze strany kupujícího.
 5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy od prodávajícího zboží převzal; jestliže tak kupující neučiní včas, pak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.
 6. Škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.
 7. Jednostranný zápočet na kupní cenu ze strany kupujícího jakýmikoliv jinými pohledávkami vůči prodávajícímu je vyloučen bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího.
 8. Ve smyslu § 263 obchodního zákoníku vylučují strany možnost odkladu povinnosti kupujícího hradit celou kupní cenu v případě odstranitelných vad a dalších nároků ve smyslu § 439 obchodního zákoníku.

Čl. XI.

Vyšší moc


 1. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, rušení pracovního pořádku, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.

Čl. XII.

Autorská práva


 1. Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky. Vlastnictví k software náležícímu ke zboží nebo prodávanému samostatně může kupující pouze převést na třetí osobu, nesmí z něj pořizovat kopie, ani použít pro jiné účely. Právo na multilicenci podléhá zvláštnímu písemnému ujednání.

Čl. XIII.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana a zpracování dat


 1. Smluvní strany potvrzují a souhlasí s tím, že v průběhu plnění předmětu smlouvy budou mít přístup k informacím vztahujícím se k technickým, zákaznickým a podnikatelským materiálům druhé smluvní strany v písemné, grafické, ústní a jiné hmotné a nehmotné formě včetně, k informacím o klientech druhé smluvní strany, jejich konkurenci, obchodu, výzkumu, budoucích plánech, specifikacích, záznamech, datech, počítačových programech a dokumentech, které podléhají příslušným právům o utajení komunikací nebo o obchodních tajemstvích.
 2. Smluvní strany souhlasí za sebe a své zaměstnance:
  • že veškeré takové informace, požadované podle této smlouvy, jsou a zůstanou výhradním majetkem příslušné smluvní strany,
  • že jsou tímto informovány o důvěrné povaze takových informací a o existenci příslušných zákonů o utajení v komunikacích,
  • udržovat takové informace jako důvěrné a omezit jejich prozrazení a omezit přístup k takovým informacím pouze svým zmocněným zaměstnancům nebo zástupcům a nesdělovat je bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany,
  • nepořizovat kopie a nezveřejňovat takové informace ostatním ani nezmocňovat kohokoliv k pořizování kopii nebo zveřejňování takových informací bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany,
  • vrátit na žádost druhé smluvní strany veškeré takové informace v písemné, grafické nebo jiné hmotné formě této smluvní straně a
  • používat takové informace pouze pro účely plnění této kupní smlouvy a pro jiné účely pouze za podmínek předem dohodnutých mezi smluvními stranami, a to v písemné formě.
 3. Povinnosti smluvních stran podle tohoto článku trvají i po ukončení této smlouvy po dobu tří (3) let, a to bez ohledu na to, která smluvní strana smlouvu ukončila a z jakého titulu došlo k tomuto ukončení.
 4. Smluvní strany jsou povinny při plnění RS smlouvy a VOP dodržovat povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění osobních údajů zpracovávaných jednou ze smluvních stran, neoprávněným přenosům či jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití těchto údajů. Uvedená povinnost platí i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Porušení této povinnosti jednou ze smluvních stran je důvodem k okamžitému ukončení smlouvy ze strany druhé a strana, která uvedenou povinnost porušila, je povinna uhradit druhé straně škodu, která jí vznikla v přímé souvislosti s porušením uvedené povinnosti. Škodou se rozumí rovněž sankce, které by poškozená strana byla povinna uhradit dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.
 5. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající registroval a zpracovával pro svou potřebu data o kupujícím získaná z obchodních vztahů nebo v souvislosti s nimi, pocházející jak od kupujícího samotného, tak od třetích osob.

Čl. XIV.

Export


 1. Při vývozu zboží je Kupující odpovědný za dodržení všech příslušných právních ustanovení.
 2. Kupující se sídlem v jiné zemi Evropské unie než ČR má povinnost jednou ročně zasílat prodávajícímu kopii osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty a ověřenou kopii o registraci jeho firmy. V případě změn osvědčení a registraci je má kupující povinnost tuto změnu neprodleně oznámit prodávajícímu spolu s listinami takovou změnu osvědčujícími.

Čl. XV.

Reklama


 1. V souladu s platnou právní úpravou kupující výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, že bude přijímat formou faxových, e-mail zpráv nebo poštou bez předchozího vyzvání obchodní a marketingové informace prodávajícího a s těmito dle jeho pokynů nakládat.

Čl. XVI.

Závěrečná ustanovení


 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a právní vztahy jimi upravené se řídí Občanským zákoníkem, v platném znění, a to i pokud VOP neobsahují přímo ustanovení upravující tyto právní vztahy.
 2. Veškerá předchozí ujednání a to i ústní mezi smluvními stranami týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem těchto VOP platnosti.
 3. Smluvní strany prohlašují, že tyto VOP s přílohami odsouhlasily svobodně, nikterak v tísni, že jím porozuměly a ani si nejsou vědomy překážek bránících platnému odsouhlasení těchto VOP.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

IRD distribuce, s. r. o.

  
 

 
Košík
0 položek
0

 

 

  
 
 


 


 
Přihlášení
 
 
 

 

 

Technické řešení © 2024 CyberSoft s.r.o.   Nastavení souborů cookie